Πληροφορίες για εμάς

Η Επιτροπή ιδρύθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε. στις 9 Φεβρουαρίου 1990, μετά από πρόταση των μελών Ν. Σκαρπέλη και Κ. Παπαβασιλείου.

Ο Οργανισμός Λειτουργίας της συντάχθηκε από τους Μ. Βαβελίδη, Ν. Σκαρπέλη, Σπ. Νταμπίτζια και Δ. Κωνσταντινίδη και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε. στις 16 Μαΐου 1990.
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Δημοσιεύθηκε στο τεύχος της Γεωενημέρωσης 8-10 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1990).

Αργότερα και με σκοπό την ένταξη στην Επιτροπή συναδέλφων που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον από τον χώρο της Ορυκτολογίας και Πετρολογίας, η Επιτροπή μετονομάσθηκε σε Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας.

Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας

της

Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας