Διατελέσαντα μέλη Δ.Σ. της Επιτροπής

Υπό κατασκευή

Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας

της

Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας