Για την εγγραφή στην Επιτροπή, απαιτείται ο υποψήφιος να είναι πρώτα εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Γ.Ε.

 

Κατόπιν, συμπληρώνει την αίτηση, υπογεγραμμένη από δύο άλλα μέλη της Επιτροπής και την αποστέλλει στον Πρόεδρό της (ταχυδρομικά, με φαξ ή E-mail).

Εγγραφή μέλους

Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας

της

Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας